REGULAMIN

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827),oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

1. Postanowienia ogólne i definicje.

 

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego prowadzonego pod adresem witryny internetowej www.auto-dna-rzeszow.pl wraz z wszystkimi subdomenami.

 

1.2. Usługodawcą świadczącym usługi poprzez Portal Internetowy www.auto-dna-rzeszow.pl jest : AUTO-DNA-RZESZÓW Michał Wolniewicz Zwany dalej „AUTO-DNA-RZESZÓW” lub „Usługodawcą” Polski adres korespondencyjny: Rzeszów 35-508, Ul. Starzyńskiego 2/131, Numery kont bankowych należące do Usługodawcy dla dokonywania płatności: PKO BP: 48 1020 4405 0000 2702 0617 2821

 

1.3. Portalem Internetowym jest witryna internetowa Usługodawcy pod adresem internetowym: www.auto-dna-rzeszow.pl oraz wszystkie subdomeny;

 

1.4 Klientem jest – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zlecająca usługodawcy świadczenie usług;

 

1.5 Konsumentem jest – Klient będący osobą fizyczną zlecającą Usługodawcy świadczenie usług niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

 

1.6 Za pośrednictwem Portalu Internetowego: www.auto-dna-rzeszow.pl, portali ogłoszeniowych np. OLX. AUTO-DNA-RZESZÓW prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług konsultingowych skierowaną do Klientów będących konsumentami oraz przedsiębiorcami;

 

1.7. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem:

e-mail: michalwolniewicz6@gmail.com

lub telefonicznie pod numerem 793 010 247

 

1.8 Wynagrodzenie za świadczenie usług wyrażone jest w złotych polskich i stanowi kwotę do zapłaty, podczas płatności w innych walutach obsługiwanych przez Usługodawcę (EUR i GBP) należy stosować średni kurs NBP z dnia dokonania zakupu usługi;

 

1.9 Klient zlecając świadczenie usług jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego;

 

1.10 Zlecenie świadczenia usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

 

1.11 Przyjmowanie zleceń odbywa się na podstawie wiadomości e-mail , sms lub wiadomości przesyłanych za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie: www.auto-dna-rzeszow.pl wraz ze wszystkimi subdomenami; oraz przez portale ogłoszeniowe tj np. OLX , ALLEGRO , SPRZEDAJEMY.PL i inne

 

1.12 Usługodawca zobowiązuje się do należytej staranności przy świadczeniu usług.

 

1.13 Podejmując kontakt telefoniczny z Usługodawcą Klient może ponosić koszty połączeń według stawek operatora.

 

1.14 Cennik opłat zryczałtowanych – fragment regulaminu stanowiący jego integralną część, określający ceny opłat zryczałtowanych naliczanych w przypadku anulowania zlecenia przez klienta.

 

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

2.1 Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Portalu Internetowego oraz świadczonych usług, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
- posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych;
- posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet.
Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu;
- aktywne konto poczty e-mail
- oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf,.doc., .docx, .txt, .jpg etc.

 

3. Zakres świadczonych usług.

 

3.1 Ceny usług są podane na stronie internetowej Usługodawcy, w formularzu zamówienia, oraz w regulaminie. Rozpoczęcie realizacji usługi następuje pozaksięgowaniu pełnej płatności na koncie bankowym Usługodawcy.

 

3.2 W ramach Portalu Internetowego oferowane jest świadczenie następujących usług:a) weryfikacja wstępna,b) weryfikacja fizyczna pojazdu (na miejscu)Dostępne pakiety weryfikacji fizycznej:- Brązowy- Srebrny- złoty- Platynowy One day Usługodawca zobowiązuje się wykonać raport i/lub konsultację na podstawie informacji dostarczonych przez podmiot, który wykonał inspekcję pojazdu na zlecenie AUTO-DNA-RZESZÓW zgodnie z zakresem podanym w opisie wybranego pakietu znajdującym się na Portalu Internetowym z należytą starannością. Zawsze jednak raport jest subiektywną opinią inie może być traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego samochód odnośnie nabycia pojazdu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe po stronie Klienta w związku z podjęciem decyzji o zakupie pojazdu.

 

3.3 Weryfikacja fizyczna każdorazowo poprzedzona jest kluczową weryfikacją wstępną wskazanego pojazdu w celu wyłonienia pojazdów, w których prawdopodobieństwo, że zawierają one istotne wady fizyczne lub prawne jest najwyższe. W przypadku ustalenia takich wad Klient zostaje o tym poinformowany drogą e-mail , telefonicznie bądź przez różnego rodzaju komunikatory o tym fakcie, a Usługodawca wstrzymuje się z wykonaniem weryfikacji na miejscu, aż do podjęcia przez Klienta decyzji w sprawie kontynuacji realizacji usługi. Usługodawca weryfikację wstępną realizuje poprzez wybrane czynności takie jak: analiza ogłoszenia, wycena na podstawie danych z ogłoszenia, porównanie przebiegu z przebiegiem normatywnym, sprawdzenie historii starych ogłoszeń związanych z pojazdem, sprawdzenie w bazach danych( wstępna ), wywiad telefoniczny ze sprzedającym, pozyskanie informacji na podstawie nr VIN ( dodatkowo płatne 90 zł )

 

3.4 Klient ma możliwość wielokrotnego (maksymalnie trzy razy) wykonania weryfikacji wstępnej dla wybranych pojazdów lub do momentu pierwszej weryfikacji wstępnej z rekomendacją pozytywną lub umiarkowaną w ramach raz wykupionego dowolnego pakietu.

 

3.5 Przykładowe raporty końcowe przedstawione na Portalu Internetowym mają charakter poglądowy, a rzeczywiście sporządzone raporty mogą odbiegać pod względem wizualnym oraz merytorycznym od przedstawionych wzorów.

 

3.6 Do wykonania usługi weryfikacji fizycznej niezbędne jest: umożliwienie oględzin przez właściciela lub posiadacza pojazdu, podanie prawdziwych, pełnych danych pojazdu przez Klienta oraz ustalenie z Klientem terminu nie dłuższego niż 30 dni od momentu opłacenia zamówionych usług.

 

3.7 W przypadku, gdy właściciel lub posiadacz pojazdu nie wyrazi zgody na wykonanie oględzin pojazdu, lub oferta sprzedaży auta jest nieaktualna, Klient w ramach już dokonanej zapłaty może wskazać inny pojazd do oględzin w okresie do 30 dni od złożonego zlecenia. Po tym czasie klient nie może ubiegać się o zwrot wpłaconych środków.

 

3.8 Klient ma możliwość zlecenia dodatkowych usług nieobjętych zakresem pierwotnego zlecenia za zapłatą dodatkowego wynagrodzenia ustalonego z Usługobiorcą według.Cennika udostępnionego w ramach Portalu Internetowego. Usługodawca każdorazowo przed wykonaniem czynności wiążących się z koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia uzyska na to zgodę Klienta.

 

3.9 Klient tylko po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą może być obecny podczas wykonywania weryfikacji fizycznej przez specjalistę, w takim przypadku nie zostaje sporządzony raport z przeprowadzonych czynności, ani dokumentacja fotograficzna.Klient uzyskuje konsultację na miejscu ze specjalistą na temat ujawnionego stanu technicznego pojazdu zgodnie z zakupionym pakietem weryfikacji.

 

3.10 Raport z przeprowadzonych oględzin i opisem stanu technicznego pojazdu zostanie przekazany Klientowi po zaksięgowaniu całości zapłaty na koncie AUTO-DNA-RZESZÓW zgodnie z cennikiem pakietów podanym na Portalu Internetowym.

 

3.11 Raport jest sporządzany i wysyłany po wykonaniu oględzin nie później niż do godziny 20:00 następnego dnia roboczego.

 

3.12 Klient może dokupić usługę negocjacji ceny do każdego z pakietów. Specjalista na podstawie dostępnych mu informacji o pojeździe podejmuje próbę nakłonienia sprzedającego do obniżenia ostatecznej ceny transakcyjnej. Usługodawca nie gwarantuje wysokości wynegocjowanego upustu cenowego. Opłata za negocjację zostaje naliczona w chwili rozpoczęcia negocjacji.

 

3.13 W przypadku gdy auto uzyskuje rekomendację negatywną i wg. opinii specjalisty pojazd nawet po znacznym upuście cenowym i tak nie będzie godny zakupu, specjalista odstępuje od negocjacji, a klient może już wykupioną negocjację ceny wykorzystać podczas realizacji kolejnego zlecenia, ale nie później niż w terminie 2 tygodniu od zakupu. W przypadku braku realizacji weryfikacji w wyznaczonym terminie zwrot za negocjację nie jest należny.

 

3.14 Usługodawca umożliwia w ramach prowadzonej akcji rabatowej otrzymanie rabatu na zakupione usługi w wysokości umieszczonej na Portalu Internetowym

 

3.15 Usługodawca podejmuje czynności związane z realizacją zlecenia w ramach normalnych procedur. Nie dotrzymanie czasu standardowego realizacji zlecenia podanego na stronie internetowej nie stanowi podstawy do uznania reklamacji i ubiegania się o zwrot środków lub żądaniem zmiany weryfikowanego pojazdu, gdyż wiele czynników mających wpływ na termin realizacji leży po za kontrolą Usługodawcy.

 

3.16. Klient nie ma możliwości zmienić pierwotnie wskazanego pojazdu do weryfikacji po złożeniu zlecenia, jeśli realizacja zlecenia została już rozpoczęta.

 

3.17. Usługa wyceny wartości pojazdu polega na wyliczeniu wartości danego pojazdu na podstawie aktualnych ogłoszeń pochodzących z różnych serwisów uwzględniając markę,model, silnik, deklarowany przebieg oraz rocznik. Wycena nie uwzględnia nieujawnionych wad pojazdu.

 

4. Sposoby płatności

 

4.1 Płatność za Zlecone usługi może być realizowana za pośrednictwem przelewów na numer konta AUTO-DNA-RZESZÓW.
Dla przelewów: PKO BP: 48 1020 4405 0000 2702 0617 2821

 

5. Ochrona danych osobowych

 

5.1 Do świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę wystarczającym jest podanie przez Klienta: adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz aktualnego linku do ogłoszenia sprzedającego.

 

5.2. W związku ze zleceniem Usługodawcy świadczenia Usług Klient nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych osobowych, w szczególności Usługodawca nie weryfikuje czy adres e-mail zostało założone na prawdziwe dane osobowe Klienta.

 

5.3 W przypadku przekazania Usługodawcy jakichkolwiek danych osobowych dane te są przetwarzane przez Usługodawcę:
AUTO-DNA-RZESZÓW Michał Wolniewicz
ul. Starzyńskiego 2/131, 35-508 Rzeszów

 

5.4. Dane osobowe klienta, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są udostępniane innym podmiotom bez zgody Klienta.

 

5.5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, modyfikowania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu, a także żądania na piśmie ich usunięcia z bazy danych.

 

5.6. Powierzone Usługodawcy dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zlecenia i są zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

5.7. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej na rzecz Klienta drogą elektroniczną Usługodawca nie będzie przetwarzać jego danych osobowych za wyjątkiem przypadków określonych w art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

6. Tajemnica Przedsiębiorstwa

 

6.1 Informacje dotyczące działalności AUTO-DNA-RZESZÓW, właściciela portalu www.auto-dna-rzeszow.pl wraz z subdomenami przesyłane pocztą oraz pocztą elektroniczną stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i przeznaczone są wyłącznie dla jej adresata.Udostępnianie, ujawnianie, kopiowanie, zarówno w całości jak i w części informacji zawartych w treści korespondencji oraz w protokołach z rekonstrukcji stanu faktycznego pojazdu oraz w protokołach z inspekcji na miejscu jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

 

7. Postępowanie reklamacyjne

 

7.1. W przypadku pytań, wątpliwości Klient w pierwszej kolejności powinien skontaktować się po przez e-mail z Usługodawcą, który pomoże rozwiązać problem.

 

7.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy świadczeniu usług, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia w którym został wysłany raport z weryfikacji lub dochodzić roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.

 

7.3. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być składane drogą mailową na adres: michalwolniewicz6@gmail.com lub na adres korespondencyjny Usługodawcy, lub adres siedziby Usługodawcy.

 

7.4. Klient w reklamacji powinien wskazać:- dane pozwalające zidentyfikować zlecenie realizacji usług , w szczególności numer Zlecenia / potwierdzenie przelewu.- przedmiot reklamacji, jej przyczynę oraz okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,- dane kontaktowe (np. adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem w toku rozpoznawania reklamacji.

 

7.5. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

 

7.6. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 30 dni kalendarzowych od momentu jego otrzymania.

 

7.7. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres, zgodnie z jego decyzją.

 

7.8. Klient ma prawo anulować złożone zamówienie i ubiegać się zwrot środków pomniejszonych o naliczone opłaty zryczałtowane za czynności faktycznie wykonane związane z realizacją zlecenia wysyłając e-mail zawierający numer zlecenia oraz imię i nazwisko zamawiającego na adres: michalwolniewicz6@gmail.com

 

8. Rozwiązanie umowy

 

8.1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą mailową w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać wysłane na adres Usługodawcy przed upływem wskazanego powyżej terminu. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

8.2. Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Usługodawcę świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Udzielenie zgody jest równoznaczne z utratą przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy z chwilą przystąpienia przez Usługodawcę do wykonania usługi.

 

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Usługodawca jest uprawniony do zachowania wynagrodzenia w części odpowiadającej poniesionym przez niego kosztom.Kwotę tą oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem zryczałtowanych cen poszczególnych etapów realizacji usług wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca jest zobowiązany wydać Klientowi wszystkie dotychczasowe efekty swoich prac.

 

9. Ograniczenia odpowiedzialności.

 

9.1. Umowa świadczenia usług zawierana z Usługodawcą jest umową starannego działania a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Klienta udostępnionych mu informacji, przekazanych w jakiejkolwiek formie.

 

9.2. Usługodawca nie odpowiada za wyrządzone szkody i inne skutki wynikające z udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail, linków do adresów internetowych, loginów i haseł dostępu do przekazywanych materiałów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia.Usługodawca zapewnia Klientowi dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez niego środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych przez osoby nieuprawnione.

 

9.3 Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby opisać stan techniczny pojazdu w możliwie rzetelny sposób. Badanie stanu technicznego pojazdu dokonywane jest przez specjalistę na moment dokonywania oględzin przy pomocy dostępnych mu narzędzi w ramach zleconego pakietu weryfikacji. Usługodawca zastrzega, że w oparciu o środki i narzędzia dostępne podczas oględzin wykrycie wszystkich usterek pojazdu może nie być możliwe.

 

9.4 Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:,niewykonanie Usługi spowodowane przeszkodą zależną od Klienta, w szczególności przeszkodą polegającą na nieudostępnieniu pojazdu przez jego właściciela lub posiadacza,niewskazanie w raporcie wad ukrytych pojazdu,zmiany zaistniałe w pojeździe (w tym usterki i wady) po wykonaniu Usługi,skutki wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego podania danych przez Klienta, w szczególności polegające na podaniu danych nieprawdziwych, niedokładnych,niekompletnych lub wprowadzających w błąd

 

.9.5 Usługodawca zastrzega, iż nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących pojazdu będącego przedmiotem Usług..9.6 Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie danej Usługi w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do 50% Ceny tejże Usługi.

 

10. Zarządzanie danymi osobowymi.

 

10.1 Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług zgodnie z Postanowieniami niniejszego regulaminu oraz umową zawartą z Klientem jest AUTO-DNA-RZESZÓW Michał Wolniewicz ul. Stefana Starzyńskiego 2/131, 35-508 Rzeszów

 

10.2 Przedstawicielem/Przedstawicielami Administratora Danych, z którymi można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych są: J.W.

 

10.3 Pozyskiwane Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt b)ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji umowy.

 

10.4 Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalany zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, niezbędny dla realizacji wyżej określonych celów przetwarzania, za wyjątkiem danych niezbędnych dla ochrony przed ewentualnymi roszczeniami cywilnoprawnymi – do czasu upływu okresu przedawnienia.

 

10.5 Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotu przetwarzającego, tj. podmiotu zajmującego się hostingiem strony.

 

10.6 Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,prawo do żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

 

10.7 Prawo do cofnięcia zgody przysługuje o ile przetwarzanie danych opiera się na podstawie Pani/Pana zgody i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem,

 

10.8 Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy,

 

10.9 Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu,

 

10.10 Podanie przez Klienta danych osobowych nie jest wymagane, jednak podanie przez Klienta danych osobowych w zależności od rodzaju umowy może być warunkiem jej zawarcia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody w trakcie realizacji umowy może uniemożliwić jej wykonanie przez Administratora.

 

10.11 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego,

 

10.12 Administrator w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych nie podejmujedecyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonuje ich profilowania.

 

11. Cennik opłat zryczałtowanych.

 

Opłaty te naliczane są w przypadku rozliczenia zwrotu na rzecz klienta w przypadku, gdy klient anulował zlecenie zanim zostało zrealizowane w całości (do etapu weryfikacji fizycznej).
- weryfikacja wstępna wskazanego pojazdu - 50zł,
- koszty związane z obsługą administracyjną zlecenia – 100zł
- umówienie się specjalisty ze sprzedającym na oględziny pojazdu i zarezerwowanie terminu – 50zł
- dojazd specjalisty na miejsce – 2zł za 1km (opłata rozliczana wg. faktycznie przejechanych kilometrów specjalisty na miejsce oględzin i z powrotem).

 

12. Postanowienia końcowe.

 

12.1 Rozstrzyganie sporów:

 

12.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) mogą być rozpatrywane poza sądowo poprzez mediacje lub rozstrzygnięcia sądów polubownych. Wykaz stałych sądów polubownych zawiera strona http://www.pssp.org.pl. Wykaz mediatorów prowadzony jest przez każdy sąd okręgowy w Polsce. Na stronach właściwego sądu dostępne są dane mediatorów.

 

12.3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 

12.4. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

12.5. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

12.6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

12.7. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (b) zmiany oferty Usługodawcy dotyczącej Usług z zastrzeżeniem że zmiany niniejszego Regulaminu mają na celu dostosowanie jego treści do oferty.

 

12.8. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

 

12.9. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 

12.10. Zmiany regulamin wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego regulaminu na stronach serwisu.

 

12.11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy kodeks cywilny oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

12.12. Usługodawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia wżycie zmienionego Regulaminu umieszczając ją w Portalu Internetowym.

+48 793 010 247

michalwolniewicz6@gmail.com